مرکزتوانبخشی شهیدمدنی زرین شهریکی ازبزرگترین مراکز شبانه روزی نگهداری معلولین مونث دراستان اصفهان می باشد.دراین مرکزنزديك به 300 نفر از دختران معلول بالاي 14 سال در 4 بخش جسمي حركتي، حمايت پذير، تربيت پذير وآموزشي باحمایت و مدیریت موسسه خیریه قائم الرضا تحت نظارت سازمان بهزیس ...

ادامه مطلب ...