در حال بارگیری ، لطفا کمی صبر کنید ....
بارگیری سریع

مرکزتوانبخشی شهیدمدنی زرین شهریکی ازبزرگترین مراکز شبانه روزی نگهداری معلولین مونث دراستان اصفهان می باشد.دراین مرکزنزديك به 300 نفر از دختران معلول بالاي 14 سال در 4 بخش جسمي حركتي، حمايت پذير، تربيت پذير وآموزشي باحمایت و مدیریت موسسه خیریه قائم الرضا تحت نظارت سازمان بهزیستی بصورت شبانه روزي و روزانه نگهداری و خدمات رساني  مي شوند.

بخشهاي مركز توانبخشي:

1.بخش معلولين جسمي حركتي.

2.بخش معلولين تربيت پذير.

3.بخش معلولين حمايت پذير.

4. بخش پیراپزشکی.

بخش معلولین جسمي حركتي:

در اين بخش مددجويانی نگهداري وتوانبخشی مي شوند كه به دليل بيماريها و عوارضی از قبيل دیستروفی ها، فلج مغزي (CP) -ام اس ( MS)-آسيبهاي نخاعي و . . . دچارودرگير معلوليتهاي ذهني، جسمي و حركتي گرديده اند.

بخش معلولین ذهنی حرکتی (تربيت پذير) :

دراین بخش توانخواهان و مددجويان با بهره هوشي بين 25تا69 درصد نگهداری وتوانبخشی می گردند كه مي توان با سرمايه گذاري بر بهره هوشي آنها به افزايش فعاليتهاي خود ياري، اجتماعي و سازگاري ایشان كمك كرد .

بخش معلولین ذهنی حرکتی (حمایت پذیر) :  

اين بخش شامل توانخواهان و مددجويان با بهراه هوشي کمتراز 25 درصد مي باشند كه قادر به انجام كارهاي شخصي يا حتی ابراز و اظهار ناراحتی و دردخود نيستند و نیازمند كمك در تمام زمينه ها هستند .

بخش پیراپزشکي :

دراین بخش توانخواهان و مددجویان با مجموعه اقداماتی (ارزیابی، مشاوره ، فیزیوتراپی وکاردرمانی ) توانمندسازی شده سلامتی ایشان حفظ می شود و برای انجام کارهای خود استقلال پیدا می کنند.

کارگاه آموزش وکاردرمانی :

باور توانايي هاي مددجویان و ايجاد فرصت و زمينه براي بروز تواناييهای ایشان همچنین تقويت ، ا فزايش و كيفيت بخشي به توا ناييهای ايشان، در اين بخش با توليد صنایع دستی ، پرورش گل و گياه و فعالیتهای مشابه صورت         می پذيرد و باعث افزايش روحيه و توانايي ايشان مي شود .

نمونه هائی ازتوانائیها وهنرهای دستی توا نخواهان و مددجویان مرکز:

تولیدگل وگیاهان آپارتمانی توسط مددجویان درگلخانه کارگاه آموزشی وکاردرمانی مرکز.

کتاب رویای کوچک من  سروده های خانم فیروزه علیدادی (مجموعه شعرسپید) یکی ازمددجویان مرکز.

طراحی، نقاشی، ساخت گل و ... توسط مددجویان مرکز.

افزایش توانمندی آموزشی تعدادی از توانخواهاهان که قادر به یادگیری تحصیلی و آموزشی شده اند و روزانه از خدمات مراکز آموزش استثننایی در خارج از مرکز توانبخشی استفاده می نمایند.

برگزاری تورهای زیارتی و تفریحی ویژه توانخواهان و مددجویان.

اشتراک گذاری این مطلب :