در حال بارگیری ، لطفا کمی صبر کنید ....
بارگیری سریع

 

بودجه موسسه خیریه قائم الرضا سال مالی 98

منابع در اختیار

میلیون ریال

موجودی نقدی ابتدای سال

1500

وصول سود سهام از شرکت سرمایه پذیر

25000

کمک جذب شده بابت مشارکت های مردمی

1000

درآمد مرکز مشاوره پارسیان

6500

درآمد زائرسرای مشهد

250

جمع منابع

34250

 

مصارف وجوه

میلیون ریال

کمک های پرداختی به مرکز توانبخشی شهید مدنی زرین شهر

4200

کمک های پرداختی به مددجویان تحت حمایت

4000

هزینه های جاری دفتر مشاوره پارسیان

5000

حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان

4500

هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی

600

پرداخت تسویه حساب ها و وام کارکنان

500

هزینه های زائرسرای مشهد

600

مخارج پروژه احداث مجتمع خدمات جامع اجتماعی بهارستان

12500

موجودی پایان دوره

2350

جمع مصارف

34250

 

 

مرکز توانبخشی شهید مدنی چهارماهه اول 98

منابع وجوه

میلیون ریال

موجودی نقدی اول دوره

3032

یارانه بهزیستی

3609

موسسه خیریه قائم الرضا

700

شهریه دریافتی مددجو

2162

کمک های مردمی

6925

درآمد حاصل از ارائه خدمات

299

سایر

35

جمع منابع

16762

 

مصارف وجوه

میلیون ریال

حقوق و دستمزد

8741

هزینه های مستقیم بخش

1755

هزینه های عمومی اداری

1314

پرداخت سنوات پرسنل

589

موجودی نقد پایان دوره

4363

جمع مصارف

16762

 

 

 

عملکرد مرکز مشاوره پارسیان چهارماهه اول 98

منابع وجوه

میلیون ریال

مجموع کل درآمد (2606 مراجعه)

1662

 

 

 

 

مصارف وجوه

میلیون ریال

حقوق پرداختی به مشاوران

760

سوبسید پرداخت شده

91

 

 

 

 

 

عملکرد دفتر نیکوکاری موسسه خیریه چهارماهه اول 98

منابع وجوه

تعداد

میلیون ریال

پرداخت های نقدی از طریق خیریه قائم الرضا

84

580

پرداخت های غیرنقدی از طریق خیریه قائم الرضا

123

182

پرداخت های نقدی از طریق جلب مشارکت های مردمی

0

0

پرداخت های غیرنقدی از طریق جلب مشارکت های مردمی

256

430

 

463

1192

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب :