در حال بارگیری ، لطفا کمی صبر کنید ....
بارگیری سریع

روز چهارشنبه اول آذر ماه  جلسه ای با حضور جناب دکتر کرباسیان عضو هیئت امناء خیریه و دونفر از اعضاء هیئت مدیره در خصوص راه اندازی مرکز بهارستان در دفتر مدیر عامل محترم خیریه تشکیل گردید و پس از آن از محل ساختمان به اتفاق معاونین هلدینگ بازدید به عمل آمد.

اشتراک گذاری این مطلب :