تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش جهت مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

  • نام نیازمندی :

    تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش جهت مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

  • نوع مشارکت :

    غیر نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش

داکت اسپلیت با ظرفیت سرمایش و گرمایش18000            

14 عدد

داکت اسپلیت با ظرفیت سرمایش و گرمایش24000

15 عدد

داکت اسپلیت با ظرفیت سرمایش و گرمایش30000

 9 عدد

داکت اسپلیت با ظرفیت سرمایش و گرمایش12000

4 عدد

 

من از نیازمندی تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش جهت مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان حمایت میکنم