تجهیزات ساختمانی/ آسانسور نفر بر و برانکاردبر - جهت تکمیل مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

  • نام نیازمندی :

    تجهیزات ساختمانی/ آسانسور نفر بر و برانکاردبر - جهت تکمیل مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

  • نوع مشارکت :

    غیر نقدی

  • اشتراک گذاری این نیازمندی در شبکه های اجتماعی

تجهیزات ساختمانی/ آسانسور   

آسانسور برانکارد بر            

ظرفیت 13 نفر

آسانسور نفر بر            

ظرفیت 8 نفر

 

من از نیازمندی تجهیزات ساختمانی/ آسانسور نفر بر و برانکاردبر - جهت تکمیل مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان حمایت میکنم