پرداخت هزینه های نگهداری معلولین ذهنی

پرداخت هزینه های نگهداری معلولین ذهنی

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

همراهی در نیازمندی جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۳
 • ۰۲
 • ۱۴۰۲
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : نقدی
تامین مواد غذایی مرکز توانبخشی معلولین شهید مدنی

تامین مواد غذایی مرکز توانبخشی معلولین شهید مدنی

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۱
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : غیر نقدی
تامین لوازم بهداشتی و شوینده ها

تامین لوازم بهداشتی و شوینده ها

این موسسه جهت تامین نیازهایی همچون مواد غذای ، پوشاک دخترانه ، تجهیزات پزشکی دارویی ، لوازم بهداشتی و شوینده ، ...

جزییات بیشتر
تاریخ پایان
 • ۰۴
 • ۰۲
 • ۱۳۹۷
 • میزان اولویت :
 • نوع مشارکت : غیر نقدی