درباره مرکز شبانه روزی سالمندان

با توجه به افزایش تعداد سالمندان جامعه و لزوم رسیدگی بهتر به مسائل روحی و روانی و نیازهای جسمی آنان ، در مرکز جامع خدمات اجتماعی ، ساختمانی برای نگهداری شبانه روزی سالمندان در سه طبقه احداث خواهد شد . این مرکز همچنین نسبت به پذیرش سالمندان برای صرف اوقات روزانه آنها و تدوین برنامه های مناسب با خلقیات و سن افراد سالمند اقدام می نماید .