درباره کلینک های مشاوره

یکی از اصلیترین ساختمانهای مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان ، مرکز مشاوره با کلینکهای درمان اعتیاد ، مشاوره کودک و نوجوان ، مشاوره خانواده ، مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره ژنتیک خواهد بود که در هر بخش مراجعین بنا برنیاز خود مراجعه نموده و از بهترین خدمات با کمترین هزینه بهرمند خواهند شد . همچنین این مرکز نسبت به برگزاری آموزشهای عمومی برای خانواده ها ، زوجین ، نوجوانان و جوانان در زمینه مهارتهای زندگی بصورت رایگان اقدام خواهد نمود .