درباره آزمایش ها و تست های روانشناختی

شما خیرین  عزیز به منظور حفظ و ارتقاء سلامت روانی جامعه می توانید هزینه تست های مختلف را به افراد نیازمند اهدا نماید .