درباره کارگاههای آموزشی

شما خیرین عزیز به منظور حفظ و ارتقاء  سلامت روانی جامعه می توانید هزینه کارگاههای آموزشی مختلف را به نیازمندان هدیه نمایید.