لیست فعالیت های زیر مجموعه پروژه مرکز جامع خدمات اجتماعی بهارستان

کلینک های مشاوره

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۸/۱۴
  • تعداد نیازمندی های این فعالیت : 1
جزییات بیشتر ...

سالن درمانگاه

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۸/۱۴
  • تعداد نیازمندی های این فعالیت : 1
جزییات بیشتر ...

مرکز شبانه روزی سالمندان

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۸/۱۴
  • تعداد نیازمندی های این فعالیت : 2
جزییات بیشتر ...